Stadgar för Tornedalsgillet

§ 1

Föreningens namn skall vara Tornedalsgillet i Luleå.


§ 2

Målet med Tornedalsgillet är att sammanföra medlemmar till en kamratlig gemenskap samt främja den tornedalska kulturen.


§ 3

Medlemskap kan förvärvas av alla, födda i eller med anknytning till Tornedalen.


§ 4

Beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena beslutar styrelsen om Tornedalsgillets angelägenheter.


§ 5

Ordinarie årsmöte skall hållas senast under mars månad.


§ 6

Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt senast 14 dagar före årsmötet.


§ 7

Motion till årsmötet lämnad av medlem, skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.


Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.


§ 8

Vid årsmötet närvarande medlem har rösträtt. Om lika röstetal uppstår har ordförande för mötet utslagsröst.

Yrkas sluten omröstning skall sådan äga rum.


§ 9

Räkenskapsåret skall omfatta kalenderår.


§ 10

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning för det aktuella räkenskapsåret och till styrelsen avge sin

revisionsberättelse senast en månad före årsmötet.


§ 11

Årsmötet är beslutsmässigt vid närvaro av minst 5 % av medlemsantalet.


§ 12

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:


a) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare tillika rösträknare för mötet


b) Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt


c) Fastställande av dagordning


d) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse vari skall ingå resultaträkning samt in- och utgående balansräkning


e) Revisionsberättelse


f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


g) Fastställande av medlemsavgifter


h) Behandling av inkomna motioner


i) Beslut om kostnadsersättningar till förtroendevalda


§ 13

Styrelsen skall bestå av minst sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter varav ordförande, kassör och sekreterare väljs av årsmötet.


Val av styrelse, festkommitté och valberedning


a) Styrelseordförande - 2 år


b) Kassör - 2 år


c) Sekreterar -  år


d) Fyra styrelseledamöter - 2 år


e) Tre styrelsesuppleanter - 1 år


f) Två revisorer - 1 år


g) Två revisorssuppleanter - 1 år


h) Festkommitté minst 7 - 2 år


i) Tre i valberedning och en ersättare - 1 år varav en sammankallande


Beslut i frågor av ekonomisk betydelse, får inte fattas vid årsmötet om det inte angivits med kallelsen till mötet.


§ 14

I övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna vid ett konstituerande möte. Om ordförande, kassör avgår under verksamhetsåret ska nyval snarast äga rum. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

Föreningens förtroendevalda skall om möjligt ha jämfördelning av kvinnor och män.


§ 15

Styrelsen skall inom ramen för stadgarna svara för Tornedalsgillets verksamhet, till gagn för medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att: verkställa av årsmötet fattade beslut; ansvara och förvalta föreningens medel, årligen upprätta

verksamhets- och förvaltningsberättelser; föra protokoll över styrelsens sammanträden.   


§ 16

Tornedalsgillets firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt. Styrelsen kan besluta om teckningsrätt för en av firmatecknarna att teckna firman upp till belopp som styrelsen fastställer.


§ 17

Medlem som inte erlagt årsavgift för två verksamhetsår anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemmen avförs därmed från medlemsregistret.

Uteslutning av annan orsak än bristande betalning beslutas av årsmötet. Styrelsen kan i avvaktan på årsmötet ta ett interimistiskt beslut om uteslutning.


§ 18

Ändring av stadgar krävs ett godkänt yttrande från styrelsen och därefter ett årsmötesbeslut med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Ändringsförslag av stadgarna skall bifogas kallelsen.


§ 19

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. Styrelsen kan i avvaktan på årsmötet besluta frågan interimistiskt.


§ 20

För Tornedalsgillets upplösning krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster och därpå ett extra årsmöte med samma röstantals majoritet.

I beslut om Tornedalsgillets upplösning skall anges hur tillgångarna disponeras och var handlingarna skall förvaras.